Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Slot Schaesberg en de website van Slot Schaesberg. BOEi is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

 

1. Gebruik persoonsgegevens

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of indien u ons verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of u van informatie te kunnen voorzien. BOEi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

 

2.    Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


3.    Gebruik van onze website

Websitebezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Formulieren
Indien u via deze website informatie aanvraagt of indien u solliciteert op vacatures, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende persoonsgegevens. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. BOEi bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer tablet of smartphone.
Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics-cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Hiertoe is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken verder geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.


4.    Beveiliging

BOEi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van BOEi verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.


5.    Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar: info@boei.nl.


6.    Derden
Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt BOEi uw persoonsgegevens aan derden.

Uitzonderingen
Als uitzondering op het voorgaande kan BOEi op grond van wetgeving verplicht worden persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden.

7.    Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


8.    Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is BOEi
Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen gesteld worden per e-mail via: info@boei.nl.

20200627-_CA17576.jpg